Boek / Book “Peter Positief”

(English version below)

Boek Peter Positief – Biografisch werk en memoires
‘Haal alles uit de kast als homo met HIV’
‘Auteur Peter Dombret’

“Boek over Peter’s jeugdjaren, gecombineerd met coming-out homo en later ook uit de kast met HIV”

Peter is een long term survivor, zoals dat heet. Ruim 25 jaar geleden kwam hij uit de kast als homo en 20 jaar geleden werd hij opzettelijk besmet met hiv, destijds praktisch een doodvonnis. Maar er zijn meer heftige gebeurtenissen die zijn leven op zijn kop zetten. Peter Positief doet zijn bijnaam eer aan: de slachtofferrol past hem niet. In het gelijknamige boek lees je zijn openhartige levensverhaal. Met zijn positieve instelling ziet hij iedere belemmering als een kans om alles uit het leven te halen en inspireert hij iedereen om zich heen.

‘Positief! Laat die sero maar vallen,’ is Peters motto.

Flaptekst Boek Peter Positief

Natuurlijk, de wereld is aan de optimisten. Maar wat doe je wanneer je dokter je op een dag meedeelt: ‘Uw bloedresultaten wijzen uit dat u seropositief bent’? Het is augustus 1995 en Peter Dombret, op dat moment net 28 jaar, voelt de hemel op zijn hoofd vallen. In die periode staat de diagnose nog bijna gelijk aan een doodvonnis. Dat zijn toenmalige vriend en grote liefde Tom al langer seropositief is, daarvan op de hoogte is, en hem al dan niet bewust besmet heeft, maakt het drama nog groter. Maar wonderlijk genoeg krabbelt Peter overeind. Eerst aarzelend maar daarna steeds meer vastberaden. Al snel licht hij zijn ouders in, zijn vrienden volgen. ‘Twee tot drie jaar na mijn besmetting lukt het mij om de ziekte een goede plaats te geven’, vertelt hij. ‘Mijn motto is: “Ik ben seropositief, maar laat die “sero” maar vallen.”’ En zo vervelt Peter Dombret tot Peter Positief. Dit boek is zijn verhaal en het klinkt als een lied van hoop en optimisme.

Het boek Peter Positief in alle boekhandels!

Je kan nog steeds het boek bestellen in alle boekhandels waar onder Fnac, De Standaard Boekhandel en alle andere belangrijke boekhandels in België en Nederland. Online is het boek nog bestelbaar via de online shop van EPO Uitgeverij

Ik was ook als auteur op de boekenbeurs op zaterdag 07 november 2015 na de boek- & persvoorstelling tussen 1400 u en 15.00 u op het Rode Podum in hal 4 van de Boekenbeurs te Antwerpen. Nadien was ik op de stand van EPO Uitgeverij om jullie exemplaar te signeren.

Je kan nog altijd een gesigneerd boek aankopen door contact met mij op te nemen via de contactpagina van deze website.

Het boek wisselt persoonlijke ervaringen af met feiten en onderzoeken. Onder meer over:

– homoseksuele identiteitsontwikkeling
– seksuele ontwikkeling van jongeren
– coming-out
– seks buiten de relatie in homo- en heterorelaties
– opzettelijke besmetting met hiv, inclusief strafwetgeving op dit gebied
– leven als discordant koppel (één partner met en één zonder hiv)
– medicatie en begeleiding van seropositieven

Koop het boek en lees het aangrijpend positief verhaal.

Doelgroep is niet enkel de LGBT-community en HIV Plussers.

– Primaire doelgroep: De primaire doelgroep voor dit boek is de volledige ‘LHBT-gemeenschap‘; lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Voor deze doelgroep blijven onderwerpen als ‘uit de kast komen’ en ‘hiv’ brandend actueel. Mensen die juist hun HIV diagnose hebben gehad, vinden een grote steun bij het lezen van het boek. Het boek steekt ook een hart onder de riem bij mensen met andere chronische ziekten. Ze ervaren een positieve ondersteuning, bij het lezen van het boek. 

– Secundaire doelgroep: Tot de secundaire doelgroep behoren de directe familie en naasten van de holebigemeenschap’.Als we ervan uitgaan dat minimaal drie personen uit de directe omgeving van bovenstaande doelgroep zich zeer betrokken voelen bij dit onderwerp, komt de secundaire doelgroep ten minste uit op ruim 4 miljoen potentiële lezers.

–  Tertiaire doelgroep: Daarnaast zijn er tal van mensen die zich niet direct betrokken voelen bij de doelgroep, maar die wel houden van autobiografische boeken die controversiële onderwerpen aansnijden. Of die zich graag laten inspireren door positief ingestelde mensen. Ook dit is een serieus aantal potentiële lezers.

HIV lijkt nog voor velen een ‘ver van hun bedshow’, maar het belangt iedereen aan. Laten we HIV uit de wereld helpen. Niet alleen voorbehoedsmiddelen of een vacin. Oplossen en de wereld HIV-vrij maken is niet alleen een droom. Het is een maatschappelijke DOEL!

rainbow hoodie bovenlichaam

“Neem zeker een keer 45 minuten de tijd om onderstaande documentaire te bekijken. Gekend onder de titels “The bloody truth” en “The rise of the killer virus”. Hieronder korte inhoud in het Nederlands & Engels.” 

De documentaire geeft je een duidelijk beeld dat het iedereen aanbelangt !

 

THE RISE OF THE KILLER VIRUS

There may never be a virus as deadly or as misunderstood as AIDS. Responsible for 36 million deaths since its discovery in 1981, it remains shrouded in myths, misconceptions, and mistruths… until now. Scientists deep in the African Congo have discovered forgotten clues that are rewriting the story of the global pandemic and revealing shocking facts about its origins. Now the race is on to see if these new findings are the key to developing a vaccine that could finally win the epic battle against HIV.

‘The Bloody Truth’

Naar aanleiding van Wereldaidsdag (1.12) programmeert Canvas op donderdag 4 december ‘The Bloody Truth’, een nieuwe, door Canvas gecoproduceerde documentaire over de oorsprong van het HIV-virus en zijn uitbraak tot pandemische proporties. De film toont hoe een team van wereldvermaarde wetenschappers, onder wie de Vlaming Dirk Teuwen, het HIV-virus, anders dan tot nu toe werd aangenomen, kon traceren tot in het oerwoud van Kameroen in 1908. Ze ontdekten ook een directe link met de koloniale geschiedenis van Centraal Afrika. Hun bevindingen werpen een nieuw licht op de verspreiding van dodelijke virussen, zoals nu ook Ebola.

Interessante boekentips!

1. Robbie Rogers – Boek “Coming out to play” – website

2. Jonas Gardell – Boek trilogie “De liefde, De ziekte, De dood” 

3. Boek Coming-out -Verhalen over vertellen over wie je echt bent – website

4. Boek HIV+ met ook reeks op één – website boek 

5. Freddie Mercury – De definitieve biografie – Boekenhandel De Slegte

6. Oscar Hammerstein – Autobiografie “Ik heb de tijd” – Online boekrecensie

7. Peter Piot – Boek ‘Over Aids – website

8. Peter Piot – Boek ‘Geen tijd te verliezen’
Van ebola tot aids, een levenlang strijd tegen infectieziekten – website 

9. Annemie Struyf / Foto’s Lieve Blancquart – Boek Mijn status is positief 

10. Elton John –  Love is the cure – Standaard Boekhandel
Over het leven, de liefde en het einde van aids.

11. Mart. Spruijt – 25 jaar hiv en aids in de Nederlandse homoscene 

12. Anita Greter – Boek ‘Hopjesvla met Slagroom – Lang leven mijn leven met hiv 

13. Elisabeth Pisani – Boek ‘Seks, Drugs …. & Aids’ –
Onthullingen uit de hypocriete wereld van de hiv-preventie.

14. Stephanie Nolen – 28 verhalen over aids in Afrika – website

15. Patrick Reyntiens – Dansen in het luchtledige – Boek

What doesn’t kill you, makes you stronger !

 


 

Book “Peter Positive”

 

Book Peter Positief – Biographical work and memories
“Get everything out of the closet as gay with HIV”
“Author Peter Dombret”

“Book about Peter’s youth, combined with coming out gay and later also coming out with HIV”

Peter is a long term survivor, as it is called. More than 25 years ago he came out as gay and 20 years ago (meanwhile more than 25 years), he was deliberately infected with HIV, at the time practically a death sentence. But there are other violent events that turn his life upside down. Peter Positief lives up to his nickname: the victim role does not suit him. In the book of the same name, you can read his candid life story. With his positive attitude, he sees every obstacle as an opportunity to get the most out of life and inspires everyone around him.

‘Positive! Drop the ‘sero’, “is Peter’s motto.

Blurb Book Peter Positive

Of course, the world is up to the optimists. But what do you do when your doctor tells you one day, “Your blood results show you are HIV positive”? It is August 1995 and Peter Dombret, just 28 years young at the time, feels the sky falling on his head. In that period, the diagnosis is almost equivalent to a death sentence. The fact that his, then boyfriend and great love Tom has been HIV positive for some time and is aware of it, whether or not consciously infected him, makes the drama even greater. But miraculously, Peter scrambles to his feet. Hesitant at first, but then more determined. He soon informs his parents, his friends follow. “Two to three years after my infection, I am able to give the disease a good place,” he says. “My motto is:” I’m HIV positive, but just drop the word “sero”. “” And so Peter Dombret turns into Peter Positive. This book is his story and it sounds like a song of hope and optimism.

The book Peter Positief in all bookstores!

You can still order the book in all bookstores including Fnac, De Standaard Boekhandel and all other important bookstores in Belgium and the Netherlands. And the book can still be easily ordered online via the online shop of EPO Publishing

I was also an author at the book fair on Saturday 07 November 2015 after the book & press presentation between 1400 and 3 pm at the Rode Stage in hall 4 of the Antwerp Book Fair. Afterwards I was at the stand of EPO Publisher to sign your copy.

You can still purchase a signed book by contacting me via the contact page of this website.

The book alternates personal experiences with facts and research. Among other things about:

  • homosexual identity development
  • sexual development of young people
  • coming out
  • sex outside the relationship in gay and heterosexual relationships
  • deliberate infection with HIV, including criminal law in this area
  • living as a discordant couple (one partner with and one without HIV)
  • medication and counseling for HIV-positive people

Buy the book and read the poignantly positive story.

Target audience is not only the LGBT community and HIV Plus people.

– Primary Audience: The primary target audience for this book is the entire “LGBT community”; lesbians, gays, bisexuals and transgender people. For this target group, topics such as “coming out” and “HIV” remain very topical. People who have just had their HIV diagnosis find great support in reading the book. The book also supports people with other chronic illnesses. They experience positive support when reading the book.

– Secondary target group: The secondary target group includes the immediate family and relatives of the LGBT community, more than 4 million potential readers.

– Tertiary target group: In addition, there are many people who do not feel directly involved with the target group, but who do like autobiographical books that tackle controversial topics. Or who like to be inspired by positive people. This too is a serious number of potential readers.

HIV still seems “far from their bed show” to many, but it concerns everyone. Let’s get rid of HIV. Not just contraceptives or a vaccin. Solving and making the world HIV-free isn’t just a dream. It is a social GOAL!

 

 


“Take at least 45 minutes to watch the documentary.. Known under the titles “The bloody truth” and “The rise of the killer virus”. 

The documentary gives you a clear picture that it concerns everyone!

THE RISE OF THE KILLER VIRUS
There may never be a virus as deadly or as misunderstood as AIDS. Responsible for 36 million deaths since its discovery in 1981, it remains shrouded in myths, misconceptions, and falsehoods … until now. Scientists deep in the African Congo have discovered forgotten clues that are rewriting the story of the global pandemic and revealing shocking facts about its origins. Now the race is on to see if these new findings are the key to developing a vaccine that could finally win the epic battle against HIV.

“The Bloody Truth”
On the occasion of World AIDS Day (1.12), Canvas is programming “The Bloody Truth” on Thursday December 4, a new documentary co-produced by Canvas about the origin of the HIV virus and its outbreak to pandemic proportions. The film shows how a team of world-renowned scientists, including the Flemish Dirk Teuwen, was able to trace the HIV virus, contrary to what was previously believed, to the jungle of Cameroon in 1908. They also discovered a direct link with the colonial era. history of Central Africa. Their findings shed new light on the spread of deadly viruses, such as Ebola now.

What doesn’t kill you, makes you stronger !

 

3 Comments on “Boek / Book “Peter Positief””

  1. Pingback: Boek Peter Positief – Auteur Peter Dombret | Peter Dombret

  2. Pingback: Boekpresentatie Peter Positief op Boekenbeurs in Antwerpen | Duidelijk Verhaal

  3. Pingback: Virale lading, N=N, Niet meetbaar = Niet overdraagbaar | Peter Dombret

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: