Studies in Peter Positief

(English version below)

Ik heb deze pagina in oktober 2020 nagekeken. Met spijt zijn er heel wat artikels en studies, die ik heb gebruikt, niet meer online beschikbaar. Vandaar dat ik de link naar de website verwijderd heb. Soms vond ik een vervangende link. Vanzelfsprekend heb ik de nieuwe link toegevoegd. Voor de studies/artikelen, waarvoor ik geen nieuwe link terug vond, heb ik enkel de naam van de studie laten staan. Misschien vind je zelf hierover nog informatie over terug.

Kan je mij een link aandragen over een onderwerp van een hieronder vermelde studie? Ik ben je dankbaar om dit te laten weten via het contactformulier van deze pagina.  Ik voeg deze linken graag toe. Alvast bedankt!

De meeste artikelen en studies zijn in het Nederlands. Je kan deze via uw Chroom browser vertalen in het Engels of taal naar keuze. Dank je wel voor jou begrip.

Hoofdstuk 1 – Peter Pan

– Studie: “De sociale ontwikkeling van het schoolkind” – Marja Zeelenberg – Lees hier

Hoofdstuk 2 – Het verdere verloop in het gezin

– Studie: “Relatie tussen mens en dier” – Het psycho – pedagogisch standpunt – Nienke Endenburg

Hoofdstuk 3: Intimiteit & seksualiteit versus ons gezin.

– Studie: Seksueel gedrag en seksuele gevoelens van prepuberale kinderen, Hanneke de Graaf, Jany Rademakers – Lees hier

– Informatie:  Puberteitfases bij jongens en meisjes – Lees hier en lees hier

Hoofdstuk 6:  Nog steeds niet bewust van het bestaan van homoseksualiteit  

– Studie:  Homoseksuele identiteitsontwikkeling. Het verloop, beleving en omgevingsfactoren. “Bron Tijdschrift voor Seksuologie. Studie met professor Gertjan van Zessen, Ernest de Vroome,  Frits van Griensven, Rob Tielman en Lex van Naerssen”.  

– Verschillende homofobieën – Bron Cavaria

Hoofdstuk 13 – Nieuwe vaste relatie die vrij snel groeit naar een eerder losse open relatie.

– Studie: Enquêtes van Esther Rothblum

– Studie: The GAy MEn Sex StudieS – GAMESS – lees hier

– Studie: Homokoppels met half-open relaties zijn gelukkiger

Hoofdstuk 20 – Alleen verder. Het openbaren aan enkele vertrouwenspersonen. Ik doe nieuwe ontdekkingen.

– Artikel: Geen specifieke wet tegen bewuste HIV-besmetting door onveilig vrijen – Lees hier

– Artikel: Nepdokter in Cambodja besmet 119 patiënten met HIV – lees hier

Hoofdstuk 29 – Heerst er tussen ons geen angst voor HIV overdacht in de relatie?

– Artikel: Info over PrEP en PEP – Bron Mannenseks – Lees hier

Hoofdstuk 30 – We dromen om een eigen woonst te kopen. Mijn ambitie krijgt weer een opstoot.

– Wettekst: De “wet PARTYKA” Schuldsaldoverzekeringen voor consumenten met een verhoogd gezondheidsrisico – lees hier

Hoofdstuk 31 – De kinderwens om te vrijen zonder condoom.

– Wettekst: Wettekst: Advies over condoomgebruik bij koppels met ongelijke hiv-status brengt duidelijkheid. Deze wettekst is verouderd vanwege de N=N, niet meetbaar = niet overdraagbaar of U=U, Undetectable = Untransmittable. Vandaar dat deze link naar de tekst niet meer actief is –  Lees hier

Hoofdstuk 33 – Herbalife business evolueert subliem. Besluit om het dupliceren in Portugal en Spanje.

– Artikel: Inreisbeperkingen voor mensen met HIV – Bron:UnAids – lees hier

– Informatie: LGBT rechten wereldwijd – Homoseksualiteit in +/- 70 landen strafbaar – Lees hier

Hoofdstuk 35 – Werken in het buitenland een levenservaring. Ik start er ook een prestatiesport testimonial.

– Rapport: Mulier Instituut – VU medisch Centrum. Bron: Sport-ziekte verhalen – Agnes Elling – Mirjam Stuij – Tinek Abma – lees hier


I checked this page in October 2020. Unfortunately, many articles and studies that I have used are no longer available online. That is why I removed the link to the website. Sometimes I found a replacement link. Obviously I added the new link. For the studies / articles, for which I did not find a new link, I only left the name of the study available. You may find information about this yourself.

Can you provide me with a link on a topic from a study listed below? I am grateful to let you know via the contact form on this page. I am happy to add these links. Thanks in advance!

Most articles and studies are in Dutch. You can translate this via your Chrome browser into English or the language of your choice. Thank you for your understanding.

Chapter 1 – Peter Pan

– Study: “The social development of the schoolchild” – Marja Zeelenberg – Read here

Chapter 2 – The further course of the family

– Study: “Relationship between humans and animals” – The psycho – pedagogical point of view – Nienke Endenburg

Chapter 3: Intimacy & sexuality versus our family.

– Study: Sexual behavior and sexual feelings of prepubescent children, Hanneke de Graaf, Jany Rademakers – Read here

– Information: Puberty stages in boys and girls – Read here and read here

Chapter 6: Still unaware of the existence of homosexuality

– Study: Homosexual identity development. The course, experience and environmental factors. Source Journal of Sexology. Study with Professor Gertjan van Zessen, Ernest de Vroome, Frits van Griensven, Rob Tielman and Lex van Naerssen ”.

– Different homophobias – Source Cavaria

Chapter 13 – New steady relationship that quickly grows into a rather casual open relationship.

– Study: Esther Rothblum surveys

– Study: The GAy MEn Sex Study – GAMESS – Read here

– Study: Gay couples with half-open relationships are happier

Chapter 20 – Alone further. Revealing it to some counselors. I make new discoveries.

– Article: No specific law against conscious HIV infection through unsafe sex – Read here

– Article: Fake doctor in Cambodia infects 119 patients with HIV – Read here

Chapter 29 – Isn’t there a fear of HIV contemplating between us in the relationship?

– Article: Info about PrEP and PEP – Source Male Sex – Read here

Chapter 30 – We dream to buy a home of our own. My ambition is revived again.

– Legal text: The “PARTYKA law” Debt balance insurance for consumers with an increased health risk – Read here

Chapter 31 – The desire to have sex without a condom.

– Legal text: Legal text: Advice on condom use in couples with unequal HIV status provides clarity. This legal text is outdated because of N = N, not measurable = non-transferable or U = U, Undetectable = Untransmittable. Hence this link to the text is no longer active –  Read here

Chapter 33 – Herbalife business evolves sublime. Decide to duplicate it in Portugal and Spain.

– Article: Entry restrictions for people with HIV – Source: UnAids – Read here

– Information: LGBT rights worldwide – Homosexuality in +/- 70 countries punishable – Read here

Chapter 35 – Working Abroad a Life Experience. I’ll also start a performance sport testimonial.

– Report: Mulier Institute – VU Medical Center. Source: Sports illness stories – Agnes Elling – Mirjam Stuij – Tinek Abma – Read here

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: