Lezersbrieven/Reader letters

(English version below)

Ik deel graag de lezersbrieven die ik toegestuurd krijg.

Een hart onder de riem voor alle lotgenoten! Bedankt voor de positieve commentaren.

Peter Positief

(Ik respecteer ten zeerste dat je anoniem wil blijven!
Laat het zeker geen reden zijn om geen lezersbrief te schrijven in alle vertrouwen en anonimiteit)


Lezersbrief 22 november 2015

Djuu Peter,

Zoals reeds gezegd het is een korte nacht geweest , lezen lezen en blijven lezen.
Ik moet eerlijk zeggen heb met momenten hardop gelachen in mijn bed met bepaalde passages in je boek maar er zijn ook tranen gevloeid( rijkelijk ) .

Ik was van bepaalde zaken op de hoogte, ik heb ook een tijdje meegemaakt van een periode in je leven. Ik moet ook eerlijk bekennen dat het me niet loslaat . Mijn respect voor jou was er steeds maar is alleen maar groter geworden ook naar Fernando toe.

Moest iedereen de ingesteldheid van jou hebben ( mezelf daar zeker bijgerekend ) zou het dag dagelijks leven er anders uitzien maar goed daar moet ieder voor zich aan werken en de rugzak leegmaken die we meedragen .

Mijn bewondering, steun, respect heb je alleen wil ik nu je handtekening nog in mijn boek.

Danuta


Lezersbrief 06 november 2015

Dag Peter,

Ik heb uw boek helemaal uitgelezen.
Met momenten het niet droog kunnen houden.

Een mooi verhaal, gemakkelijk om te lezen, meeslepend,…
De kracht van het positieve druipt er van af.

1 ding staat wel centraal: er is altijd een steun voor je aanwezig. Voor de komst van Fernando is dit voornamelijk het Tropisch Instituut. Wanneer Fernando op de proppen komt, is hij je grote steun en toeverlaat.

Echt een mooi, ontroerend boek dat veel mensen zal inspireren!

Jammer dat ik er niet kan zijn op de boekenbeurs, mijn voet doet nog teveel pijn.
Toch hoop ik dat ik nog ooit de kans krijg om mijn boek te laten signeren (voor je veel te beroemd wordt en mij niet meer ziet staan 😜😜😜😜)

Heel veel succes op de beurs en geniet ervan xxx

Evy


 

Lezersbrief 04 november 2015

Dag lieve Peter,

Ik ben eerlijk enorm geschrokken van je nieuws ik was er niet goed van en vind het super hoe je er mee omgaat en vooral ondanks dat je zo spontaan en enthousiast bent je dit zo lang niet hebt gezegd ik vind dat sterk. Zoals ik het nu sterk vindt dat je het naar buiten brengt.

Het eerste was ik aan mijn man vroeg : hij gaat nu toch niet dood …

Ik had jou ooit als eerste contact bij Herbalife en had meteen een klik en die is bij mij nooit verdwenen ook al zien we ons niet meer

Het doet me denken aan mijn teacher Louise Hay die HAYRIDE had georganiseerd ze werkte met mannen die hiv besmet waren in een periode dat ze er nog niet zo mee omgingen zoals nu, ook al denk ik dat het nog altijd een heel gevoelig idem is. 

Super de weg die je volgt. Je bent een krak!  Go on, follow your heart

 Love

Caroline


Lezersbrief 27 oktober 2015

Beste Peter,

Proficiat met je kijk op de wereld en HIV…Ben onder de indruk van je positiviteit, ik ben pas onlangs besmet geraakt, ga nu donderdag naar het ITG voor een test maar weet het nu al gezien de koorts, ontsteking in de mond, keelontsteking, hoofdpijn en dan plots warme uitslag op de borstkast…zowat alles wat je als signaal kan krijgen hé en nu 6 weken later voel ik me beter.

Kan ik nog oud worden met HIV? 85? Zou dat lukken? Gewoon gelukkig zijn? Lukt dat echt?

Ik wou nog een relatie opstarten, samen wonen en lief en leed delen met een partner, samen oud worden maar nu…waar ga ik nu nog een vrouw vinden die dat ziet zitten pfff ben ook al bijna 50 jaar…

Ik weet niet hoe ik er uit ga geraken als me dat al zou lukken, ben niet zo positief als jij dat bent en zou liefst van al uit het leven stappen, nu nog de lef vinden hé…

Toch wil ik je laten weten dat door het lezen van jou blog en alle info ivm je prestaties, je werk, je hobby’s ik me beter voelde en dit na al het lezen van het positivisme ook al lukt het me niet om mijn verdriet elke dag te verdrinken…kwaad op mezelf, kwaad op dame die me had kunnen laten weten dat ik hulp moest gaan zoeken, heb aangedrongen op haar status maar was mijn probleem, kwaad op het ITG dat het risico zeer klein was…nu ja koop ik niets mee.

Sorry voor het storen maar moest mijn verhaal kwijt…woon alleen en kan het niet kwijt bij niemand.

Succes met je boek. Echt proficiat Peter.

Peter Positief: Mag ik citaten uit je lezersbrief posten op mijn website en social media?

Tuurlijk mag je dat. Ik was super blij met je reactie en je blog vandaag nog bezocht,  hele voormiddag doorgelezen en je droombord is super,  ga ik overnemen niet aan twijfelen, staat al een foto bij van een droom die ik deze zomer heb weten inruilen, een Harley 🙂

Ik wil wel meegeven dat na het lezen van jou verhaal  ik me nog meer bewust ben van de mogelijke uitdagingen die er dagelijks zijn, je boek ga ik zeker halen want voor mij ben je een bron van inspiratie, iemand met een levensvisie waar ik zelf jaloers op ben en ben blij dat ik je gevonden heb 🙂  Kijk al uit naar je Be Positive Wear Shop!

Groeten.


English translation

I like to share the reader letters that I receive. A heart under the belt for all fellow sufferers!

Thanks for the positive comments.

Peter Positive

(I deeply respect your wish to remain anonymous! Let it certainly not be a reason not to write a reader’s letter in all confidence and anonymity)


Reader’s letter 22 November 2015

Woaaw Peter,

As already said it has been a short night, read, read and keep reading.
I must honestly say that I laughed out loud in my bed at times with certain passages in your book, but tears were also shed (abundantly).

I was aware of certain things, I also experienced a period in your life for a while. I must also admit that it will not let go of me. My respect for you was always there but it has only grown even more towards Fernando.

If everyone had the attitude of you (including myself), day-to-day life would look different, but well everyone has to work on it for themselves and empty the backpack that we are carrying.

My admiration, support, respect you have, only now I still want your signature in my book.

Danuta


Reader’s letter 06 November 2015

Hello Peter,

I’ve read your book completely.
Sometimes not able to keep it dry.

A beautiful story, easy to read, compelling, …
The power of the positive is dripping from it.

One thing is central: there is always support for you. Before the arrival of Fernando, this is mainly the Tropical Institute. When Fernando comes up, he will be your great support and help.

A really beautiful, moving book that will inspire many people!

Too bad I can’t be there at the book fair, my foot still hurts too much.
Still, I hope that I will one day get the chance to have my book signed (before you become too famous and don’t see me anymore 😜😜😜😜)

Good luck at the fair and enjoy it xxx

Evy


Reader’s letter 04 November 2015

Hello dear Peter,

I was honestly very shocked by your news I was not good about it and I think it is great how you deal with it and especially despite the fact that you are so spontaneous and enthusiastic you have not said this for so long, I think that is strong. The way I think it is strong now that you bring it out.

The first was I asked my husband: he is not going to die now …

I once had you as the first contact at Herbalife and I immediately had a click and it never disappeared with me even though we don’t see us anymore

It reminds me of my teacher Louise Hay who organized HAYRIDE, she worked with men who were infected with HIV at a time when they were not dealing with it as they do now, even though I think it is still a very sensitive ditto.

Super the way you follow. You’re a crack! Go on, follow your heart

Love

Caroline


Reader’s letter 27 October 2015

Dear Peter,

Congratulations on your view of the world and HIV… I am impressed by your positivity, I only recently became infected, I am now going to ITM for a test on Thursday, but I already know given the fever, inflammation in the mouth, laryngitis, headache and then suddenly a warm rash on the chest… just about anything you can get as a signal, hey and now 6 weeks later I feel better.

Can I still get old with HIV? 85? Would that work? Just be happy? Does that really work?

I wanted to start a relationship, live together and share joys and sorrows with a partner, grow old together, but now … where am I going to find a woman who likes that phew, I’ve also been almost 50 years …

I don’t know how I’m going to get out of it if I could, I’m not as positive as you are and I would prefer to get out of life, find the guts now …

Still, I want to let you know that by reading your blog and all the info about your achievements, your work, your hobbies, I felt better and this after all reading positivism even though I can’t manage to express my sadness every day. drowning… angry with myself, angry with the lady who could have let me know that I had to seek help, insisted on her status but was my problem, angry with ITM that the risk was very small… well, I am not buying anything.

Sorry for disturbing but had to tell my story… live alone and can’t tell anyone.

Good luck with your book. Really congratulations Peter.

Peter Positive: Can I post quotes from your reader’s letter on my website and social media?

Sure you can. I was very happy with your response and visited your blog today, read through all morning and your dream board is great, I am going to take it over, do not doubt it, is already a photo of a dream that I have exchanged this summer, a Harley 🙂

I would like to say that after reading your story I am even more aware of the possible challenges that there are daily, I will certainly get your book because for me you are a source of inspiration, someone with a vision of life where I myself and I’m glad I found you 🙂 Looking forward to your Be Positive Wear Shop!

Regards.

%d bloggers liken dit: