Lezersdoelgroep / Readers target audience

(English version below)

Wie leest mijn boek ‘Peter Positief’?

Koop het boek en lees het aangrijpend positief verhaal.

Doelgroep is niet enkel de LGBT-community en mensen die leven met HIV.

– Primaire doelgroep: De primaire doelgroep voor dit boek is de volledige ‘LHBT-gemeenschap‘; lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Voor deze doelgroep blijven onderwerpen als ‘uit de kast komen’ en ‘hiv’ brandend actueel en het onderwerp U=U – Undetectable = Untransmitteble of N=N – Niet meetbaar = Niet overdraagbaar. Mensen die juist hun HIV diagnose hebben gehad, vinden een grote steun bij het lezen van het boek. Het boek steekt tevens ook een hart onder de riem bij mensen die leven met andere chronische ziekten of zware ziekten. Men ervaart een positieve ondersteuning, bij het lezen van het boek. 

– Secundaire doelgroep: Tot de secundaire doelgroep behoren de directe familie en naasten van de holebi-gemeenschap. We kunnen stellen dat minimaal drie personen, uit de directe omgeving van bovenstaande doelgroep zich zeer betrokken voelt bij dit onderwerp. Hierdoor komt de secundaire doelgroep ten minste uit op ruim 4 miljoen potentiële lezers.

–  Tertiaire doelgroep: Daarnaast zijn er tal van mensen die zich niet direct betrokken voelen bij de doelgroep, maar die wel houden van autobiografische boeken of memoires, die controversiële onderwerpen aansnijden. Of die zich graag laten inspireren door positief ingestelde mensen. Wellicht hoort jij bij deze lezersdoelgroep. Een serieus aantal potentiële lezers.

“HIV lijkt nog voor velen een ‘ver van hun bedshow’, maar het belangt iedereen aan”
Laten we HIV uit de wereld helpen. Niet alleen met voorbehoedsmiddelen of een vaccin. Oplossen en de wereld HIV-vrij maken is niet alleen een droom. Het is een maatschappelijke DOEL! Morgen kan er een ander virus opduiken, dat een totaal andere doelgroep treft!  Bijvoorbeeld het Coronavirus. COVID-19.


Who reads my book ‘Peter Positief’?

Buy the book and read the poignantly positive story.

Target audience is not only the LGBT community and people living with HIV.

– Primary readers audience: The primary target audience for the book “Peter Positive” is the entire “LGBT community”; lesbians, gays, bisexuals and transgender people. For this target group, topics such as “coming out” and “HIV” remain very topical and also the topic U = U – Undetectable = Untransmitteble or N = N – Not measurable = Not transferable. People who just have got their HIV diagnosis find great support in reading the book. The book also supports people living with other chronic illnesses or serious illnesses. People experience positive support when reading the book.

– Secondary readers audience: The secondary target group, includes the immediate family and relatives of the LGB community. We can say that at least three people from the immediate vicinity of the above target group feels very involved with theses subjects. Its a big readers audience group of more than 4 million peopele.

– Tertiary readers audience: In addition, there are many people who do not feel directly involved with the target group, but who do like autobiographical books or memoirs, that address controversial topics. Or who like to be inspired by positive people. You may belong to this reader target group. A serious number of potential readers.

“HIV still seems ‘far from their bed show’ to many, but it concerns everyone.
Let’s get rid of HIV. Not just with contraceptives or a vaccine. Solving and making the world HIV-free isn’t just a dream. It is a social GOAL!
Tomorrow another virus may emerge, that affects a completely different target group ! For example, the Coronavirus. COVID-19.

%d bloggers liken dit: