Boekrescensie/Book review

(English version below)

“Een eerlijk relaas over homo zijn, liefde in tijden van hiv, de uitdagingen van seropositief zijn, en nooit opgeven. Zeer verhelderend voor mij. Het relaas van een mens van vlees en bloed achter de statistieken en de wetenschap. Een inspirerend levensverhaal van een geboren optimist die blijft dromen.”
professor Marie Laga, Instituut voor Tropische Geneeskunde 

“Kruip in z’n vel, stap in z’n schoenen, en ervaar op intieme manier het levensavontuur van Peter, die eerst zijn identiteit als homofiel ontdekt en verkent, en dan op zoek gaat naar de ware liefde. Hoewel dat pad gekruist wordt door obstakels, waaronder hiv+ diagnose, is Peter Positief een inspirerend testament van – en een ode aan- een positieve levensingesteldheid en wilskracht.”
– Koen Van Rompay, D.V.M., Ph. D., hiv/aids-onderzoeker aan de California National Primate Research Center

“Peter Positief leest als een vrolijke vrijmoedige film. Het vertelt het inspirerende levensverhaal van iemand die nieuwsgierig en met volle teugen leeft en alles uit het leven wil halen.
– Erika Vlieghe, Instituut Tropische Geneeskunde, hoofd Tropische Ziekten in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en Nationaal Ebola Coördinator FOD Volksgezondheid

“Peters levensrelaas getuigt van een ongelooflijk optimistische ingesteldheid, ook nadat hij vernam dat hij hiv heeft. In de jaren 1980 waren hiv en aids heel erg zichtbaar in het homomilieu. Mettertijd maakten allerlei behandelingen het gelukkig mogelijk om het aids stadium te voorkomen en een soortgelijke levensverwachting te hebben als iemand zonder hiv. Een minder gunstig neveneffect was dat hiv in de taboesfeer terechtkwam, waardoor mensen er niet meer over praten. Met deze sterke getuigenis doorbreekt Peter dat stilzwijgen, inspireert hij anderen om zijn voorbeeld te volgen en elkaar te steunen. Een begripvolle omgeving maakt zo’n tweede coming-out immers veel makkelijker.”
– Yves Aerts, Coördinator van de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria

“Een positief doordrongen verhaal van een persoon met hiv die het leven bewandelt met een grote persoonlijke ambitie. Peter struikelt niet over de obstakels die een realistisch leven met hiv biedt. Noch de diagnose hiv positief, temperen zijn optimisme en doorzetting. Integendeel Peter lééft zijn leven mét hiv zonder taboe en stigma. Een levensvisie die bewijst dat normaliseren van hiv moet kunnen en persoon per persoon, door één man per keer zal gebeuren. Want één man kan wel dégelijk een verschil maken.”
– Frankie Devuyst, Stichter en Voorzitter Raad van Bestuur Hiv Vereniging België/Association Vih Belgique asbl

“Met “Peter Positief” geeft Peter Dombret op een eigen manier inkijk in zijn levensweg en in de sleutelmomenten in zijn leven met hiv. Hij gaat hierbij geen onderwerp uit de weg en vertelt open over relaties, seksualiteit, dromen en teleurstellingen.”Peter Positief” is het verhaal van hoe hiv in Peter’s leven kwam en hoe hij vanuit zijn menselijke, positieve kracht heeft aangepakt. ongetwijfeld kan dit boek mensen met hiv en hun omgeving herkenning en inspiratie geven. Peter Dombret geeft een gezicht en woorden aan “wie is iemand met hiv” en levert een bijdrage aan het normaliseren van hiv.”
Ria Koeck, beleidsmedewerkster Sensoa


“An honest story of being gay, love in times of HIV, the challenges of being HIV positive, and never giving up. Very enlightening to me. The story of a person of flesh and blood behind statistics and science. An inspiring life story of a born optimist who keeps dreaming. ”
Professor Marie Laga, Institute of Tropical Medicine

“Slip into his own skin, step into his shoes, and intimately experience the life adventure of Peter, who first discovers and explores his identity as a gay person, and then goes in search of true love. Although that path is crossed by obstacles, including HIV + diagnosis, Peter Positief is an inspiring testament to – and an ode to a positive attitude to life and willpower. ”
– Koen Van Rompay, D.V.M., Ph. D., HIV / AIDS researcher at California National Primate Research Center

“Peter Positief reads like a cheerful, frank film. It tells the inspiring life story of someone who lives curiously and to the fullest and wants to get the most out of life.
Erika Vlieghe, Institute of Tropical Medicine, head of Tropical Diseases at the University Hospital in Antwerp and National Ebola Coordinator FPS Public Health

“Peter’s life story bears witness to an incredibly optimistic attitude, even after he learned that he has HIV. In the 1980s, HIV and AIDS were very visible in the gay environment. Fortunately, over time, various treatments made it possible to prevent the AIDS stage and to have a similar life expectancy as someone without HIV. A less favorable side effect was that HIV ended up in the taboo sphere, so that people no longer talk about it. With this strong testimony, Peter breaks through that silence, inspiring others to follow his example and support one another. After all, an understanding environment makes such a second coming out much easier. ”
Yves Aerts, Coordinator of the Flemish gay and transgender association çavaria

“A positively penetrated story of a person with HIV who walks life with great personal ambition. Peter does not stumble over the obstacles that a realistic life with HIV offers. Neither a positive HIV diagnosis, dampening his optimism and persistence. On the contrary, Peter lives his life with HIV without taboo and stigma. A vision of life that proves that normalization of HIV should be possible and will be done person per person, by one man at a time. Because one man can make a difference. ”
– Frankie Devuyst, Founder HIV Association Belgium / Association Vih Belgique asbl

“With“ Peter Positive ”, Peter Dombret offers his own insight into his life path and the key moments in his life with HIV. He does not shy away from any subject and talks openly about relationships, sexuality, dreams and disappointments. ”Peter Positive” is the story of how HIV entered Peter’s life and how he tackled it from his human, positive strength. Undoubtedly, this book can give people with HIV and their environment recognition and inspiration. Peter Dombret gives a face and words to “who is someone with HIV” and contributes to the normalization of HIV. ”
– Ria Koeck, policy officer Sensoa

%d bloggers liken dit: