Lezingen/Lectures

(English version below)

Peter Positief reserveert in de jaren na het uitgeven van het boek tijd voor lezingen te verzorgen op scholen en voor groepen die behoefte hebben aan toelichting over het onderwerp HIV. Twintig jaar ervaring en evolutie delen over ‘Positief Leven met HIV’

Peter Positief 


Woensdag 02 maart 2016
Lezing/ Getuigenis Werkgroep Ouders Holebi’s Gent

Voorstelling van het boek “Peter positief”  een leven met HIV. Met als gastspreker en auteur Peter Dombret.

Website: Programma

Enkele reacties:

 • “Dag Peter, bedankt voor de positieve avond die we gisteren in jouw gezelschap mochten doorbrengen. wat hebben we veel bijgeleerd en dit alles uitgelegd in een voor iedereen verstaanbare taal. de hele uiteenzetting en vooral je positieviteit zullen mij altijd bijblijven. Ik hoop dat je dit aan nog vele mensen mag doorgeven. nog veel succes voor jou en warme groeten”
 • “Dank u wel Peter … Was de moeite waard om naar Gent te komen … Ik vind je een heel sterk persoon … Hartelijk bedankt voor je positiviteit… Mooi boek trouwens ….”
 • “Zeer interessante avond gisteren in Casa Rosa! Niet enkel de oudergroep, maar ook wij (Geta-groep) hebben genoten van jouw positivisme en van je openheid over je ervaringen rond (sero)positiviteit. Ik heb enorm veel bewondering voor jou en hoop dat je nog heel veel getuigenissen kan geven, want er is veel te weinig geweten rond dit onderwerp. Veel succes nog en hopelijk kunnen we ooit nog eens een babbel hebben. Je ontmoet niet elke week zo’n positief mens. Dank voor je uitstraling!”
 • “Ja, het was heel leuk, uw getuigenis was een verademing en een heel grote openbaring voor de ouders, ook de mensen van de groep Geta waren duidelijk heel opgetogen over uw getuigenis.
  Leuk dat je zoveel boeken verkocht, nen dikken knuffel en merci”

Peter Positief: “Dankbaar voor jullie positief ontvangst en mooie commentaren. Het was echt een heel fijne avond. Veel vraag & antwoord. Echt heel fijn om doen en veel positivisme van jullie werkgroep uit! Fijn jullie organisatie en werking te leren kennen. Het gaat jullie goed. Enthousiaste Positieve groeten, Peter Positief”


Dinsdag 26 januari 2016
Lezing/Getuigenis Peter Positief in het programma van Sexual Healing: Avoid the scare, be aware!

Op 26 januari organiseren BeMSA Hasselt (Belgian Medical Students Association) ‘Sexual Healing: Avoid the scare, be aware!’

Een avond waarbij verschillende experts komen spreken over HIV en vooral ook het stigma dat ermee gepaard gaat. Door de combinatie van een interessante lezing en een getuigenis hopen we zo een meer genuanceerd beeld mee te geven over HIV en zetten we onze eerste stap in de strijd tegen het stigma! Peter Positief – www.facebook.com/peterpositief

Facebook: www.facebook.com/BemsaHasselt
Website: www.bemsahasselt.be

Evenement op Facebook: klik hier

Sexual Healing poster

Reacties van aanwezigen op de lezing – Avoid the scare, be aware!

Hallo Peter,

Ik ben ook een student op Uhasselt. Ik studeer er biomedische wetenschappen en heb enkele weken terug ook een virologieles gehad over HIV. Ik was dus al wel bekend met de moleculaire mechanismen. Maar hiervoor had ik nog nooit met ieamand die HIV-positief was gesproken of gehoord hoe die erover dacht. Daarom vond ik je lezing gisteren zeer boeiend.

Ik wou je nog even bedanken voor je boeiende getuigenis. IK was een en al oor. Ik moet eerlijk toegeven dat ik hiervoor altijd een soort van ‘medelijden’ had met mensen die ernstige ziektes hebben of net als jij HIV positief (of beter neutraal wink-emoticon ) zijn. Begrijp me niet verkeerd, dit medelijden was nooit slecht bedoeld. Maar door jouw getuigenis gisterenavond ben ik op een andere manier hiertegenaan gaan kijken.

Als ik zie wat jij allemaal onderneemt nu om je dromen waar te maken en lotgenoten te steunen, dan sta ik alleen maar met mijn mond vol tanden. Want dat verdient echt veel respect en een dikke pluim. Door jouw positiviteit heb ik nu beseft dat mensen met HIV niet perse een ‘saai’ of verdrietig leven hebben omdat ze in de maatschappij worden nagestaard, of omdat ze moeilijker hun dromen kunnen waarmaken en niet zo lang leven.

ALLES kan nog. Niets is verloren, het is gewoon even een aanpassing in de manier van leven.

Je hebt me echt een hele andere kijk t.o.v. HIV gegeven. Bedankt daarvoor. Het vinden van de juiste woorden is heel moeilijk, maar geloof me dit komt oprecht uit m’n hart.

En nu kan ik alleen maar zeggen: Blijf zo goed verder doen waar je mee bezig bent, je bent een topper!


Zaterdag 14 november 2015
Lezing/Getuigenis Peter Positief in voorprogramma van het theaterstuk ‘Altijd Positief’ van Vreak Theater.

Deze voorstelling is een activiteit van Regenbooghuis Limburg, met de steun van de stad Hasselt, de provincie Limburg en çavaria.
Geschikt voor toeschouwers vanaf 16 jaar.

De succesvolle theatervoorstelling ‘Altijd Positief’ van VREAK Holebitheater is een beklijvend en humoristisch verhaal, doorspekt met mooie liedjes, om de positieve kant van het leven te benadrukken. Of hoe je serieuze zaken ook van de andere kant kan bekijken.

De monoloog ‘Altijd positief’ vertelt het verhaal van Victor, een geboren optimist, die toevalig al enkele jaren met HIV leeft. We leren ook enkele andere mensen kennen die voor hem erg belangrijk zijn en hem levensvreugde geven, ook op momenten dat het moeilijk is.

PROGRAMMA:
19u30: openingsreceptie
20u00: verwelkomingswoordje
20u15: facts & figures over hiv
20u30: Getuigenis Peter Dombret alias Peter Positief (Auteur boek Peter Positief)
20u45: aanvang voorstelling ‘Altijd Positief’
22u00: slotreceptie

TICKETS
Toegangskaarten zijn te verkrijgen via evenementen@regenbooghuislimburg.be en via onze aangesloten verenigingen.

WAAR?
Theaterzaal Olympia, Kuringersteenweg 242 – 3500 Hasselt.

Deze voorstelling is een activiteit van Regenbooghuis Limburg, met de steun van de stad Hasselt, de provincie Limburg en çavaria. Geschikt voor toeschouwers vanaf 16 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In the years following the publication of the book, Peter Positief reserves time for lectures in schools and for groups in need of information on the subject of HIV. Sharing twenty years of experience and evolution on ‘Positive Living with HIV’

Peter Positive


Wednesday, March 02, 2016
Lecture / Testimony Working Group Parents LGBs Ghent

Presentation of the book “Peter positive” living with HIV. With guest speaker and author Peter Dombret.

Website

Some reactions:

 • “Hello Peter, thank you for the positive evening we were allowed to spend with your company yesterday. how much we have learned and explained all this in a language that is understandable for everyone. the whole explanation and especially your positivism will always stay with me. I hope you can pass this on to many more people. good luck to you and warm regards ”
 • “Thank you Peter … It was worth coming to Ghent … I think you are a very strong person … Thank you very much for your positivism … Nice book by the way …”
 • “Very interesting evening yesterday at Casa Rosa! Not only the parent group, but also we (Geta group) have enjoyed your positivism and your openness about your experiences regarding (sero) positivity. I have a lot of admiration for you and hope that you can give many more testimonials, because far too little is known about this subject. Good luck and hopefully we can have another chat one day. You don’t meet such a positive person every week. Thank you for your appearance! ”
 • “Yes, it was a lot of fun, your testimony was a relief and a very great revelation for the parents, the people of the Geta group were clearly very excited about your testimony.
  Nice that you sold so many books, a big hug and thanks ”

Peter Positief: “Grateful for your positive reception and nice comments. It was a really nice evening. Lots of questions & answers. Really nice to do and a lot of positivism from your work group! Nice to get to know your organization and operation. Take care. Enthusiastic Positive greetings, Peter Positive.


Tuesday, January 26, 2016
Lecture / Testimony Peter Positive in the program of Sexual Healing: Avoid the scare, be aware!

On January 26, BeMSA Hasselt (Belgian Medical Students Association) organize “Sexual Healing: Avoid the scare, be aware!”

An evening in which various experts come to speak about HIV and especially the stigma that comes with it. By combining an interesting lecture and a testimonial, we hope to give a more nuanced picture of HIV and we take our first step in the fight against the stigma! Peter Positive f

 

 

 

 

Reactions from attendees to the lecture – Avoid the scare, be aware!

Hello Peter,

I am also a student at Uhasselt. I am studying biomedical sciences and a few weeks ago I also had a virology class about HIV. So I was already familiar with the molecular mechanisms. But before that, I had never spoken to or heard about anybody who was HIV positive. That is why I found your talk yesterday very interesting.

I just wanted to thank you for your fascinating testimony. I was all ears. I must admit that before this, I always had a kind of “pity” for people who have serious illnesses or who are HIV positive (or rather neutral wink emoticon) just like you. Don’t get me wrong, this pity was never badly intended. But because of your testimony last night, I started to look at this in a different way.

When I see what you are doing now to make your dreams come true and to support fellow sufferers, then I am just talking with my tongue. Because that really deserves a lot of respect and a big compliment. Because of your positivity, I have now realized that people with HIV do not necessarily have a “boring” or sad life because they are stared at in society, or because it is more difficult for them to fulfill their dreams and not live as long.

EVERYTHING is still possible. Nothing is lost, it is just an adjustment in the way of life.

You really gave me a completely different view of HIV. Thanks for that. Finding the right words is very difficult, but believe me this comes from my heart sincerely.

And now I can only say: Keep doing what you are doing as well, you are a winner!


Saturday, November 14, 2015
Lecture / Testimony Peter Positief in support act for the play “Always Positive” by Vreak Theater.

This performance is an activity of Regenbooghuis Limburg, with the support of the city of Hasselt, the province of Limburg and çavaria. Suitable for spectators from 16 years old.

The successful theater performance “Always Positive” by VREAK Holebitheater is a haunting and humorous story, interspersed with beautiful songs, to emphasize the positive side of life. Or how you can view serious matters from the other side.

The monologue “Always Positive” tells the story of Victor, a born optimist who happens to have been living with HIV for several years. We also get to know some other people who are very important to him and who give him joie de vivre, even at times when it is difficult.

PROGRAM:
7.30 pm: opening reception
8:00 pm: welcome speech
8:15 pm: facts & figures about HIV
8:30 pm: Testimony Peter Dombret aka Peter Positief (Author of the book Peter Positief)
8:45 pm: start of the “Always Positive” performance
10 pm: closing reception

TICKETS
Tickets can be obtained via events@regenbooghuislimburg.be and via our affiliated associations.

TRUE?
Theater hall Olympia, Kuringersteenweg 242 – 3500 Hasselt.

This performance is an activity of Regenbooghuis Limburg, with the support of the city of Hasselt, the province of Limburg and çavaria. Suitable for spectators from 16 years old.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: