4. Two Euro per boek / per book

(English version below)

Het boek Peter Positief is voor mij een start om het werken rond “Goede Doelen” –  hiv charity!

Ik samen met mijn ‘H’allo ‘I’ntieme ‘V’rienden geven we met het schrijven en uitgeven van het boek Peter Positief,  het startschot om te werken rond goede doelen die voornamelijk gerelateerd zijn aan hiv-projecten en ondersteuning in België en buitenland.

Op zaterdag 07 november 2015, tussen 14.00 u en 15.00 u was het dé boek- & persvoorstelling van Peter Positief op het ‘Rode Podium’ in hal 4 van de Boekenbeurs Antwerpen.

1 euro Een euro per verkocht exemplaar van het boek Peter Positief ging naar het HIVfonds België! Dit geschiedt via de uitgeverij EPO. HIVfonds België is een fonds in handen van HIV Vereniging België, die daarmee uiteraard hiv projecten in België ondersteunt en ook individuen in België ondersteuning biedt. Ook als is de omkadering van hiv in het sociaal zekerheidssysteem in België al heel goed, toch zijn er nog mensen die uit de boot vallen. Hiervoor is dergelijk HIVfonds een soelaas voor deze mensen die leven met hiv.

1 euroEen euro extra per verkocht exemplaar ging integraal naar het project hiv-project Sahaya International in Indië. Met name mijn royalties schenk ik aan het goede doel!

Ik, auteur van Peter Positief, heb reeds zeven jaar 4 sponsorkinderen in Indië bij het ‘Project Sahaya International’ te Andimadam in de regio Tamil Nadu. We bezochten het project in oktober 2015 voor de eerste keer zelf. Hartverwarmend om onze sponsorkinderen voor een eerste keer te kunnen omhelzen. Info? Surf naar www.sahaya.eu

We hebben dan ook besloten om het project jaarlijks te gaan bezoeken en de financiële steun op te trekken, door één nog een aantal kinderen persoonlijk te sponsoren voor hun educatie en hun persoonlijke groei in het algemeen, en twee ook de financiële steun met fundraising en eigen acties, op te trekken om het project nog meer te ondersteunen en uit te breiden.

Met andere woorden!

Iedereen die het boek Peter Positief ondertussen reeds gekocht heeft en iedereen die het boek in de nabije of verdere toekomst nog zal aanschaffen om het te lezen, steunt zo  ‘2 euro’ aan goede doelen. Worden er 5.000 boeken verkocht, is dat zo maar even 10.000 euro aan hiv-projecten in België en Buitenland. En geloof me, dat men met 5.000 euro voor het Sahaya International Project in Indië, heel veel kunnen verrichten aan ondersteuning van hun scholen en infrastructuur in het algemeen.

HIV uit de wereld helpen is een maatschappelijk doel dat ons allen aanbelangt!

Morgen komt er immers eventueel een andere slim virus opzetten uit het oerwoud, die een andere doelgroep ernstig raakt. Ook dan moeten wij klaar staan als menselijk Team om die uitdaging weer aan te gaan. Laat ons vooral hopen dat dit alsnog niet geschiedt. Laten we sowieso deze hiv epidemie aanpakken om een vaccinatie te vinden of nog beter, een genezing van de ziekte die ondertussen meer dan 70 miljoen mensen in de wereld heeft getroffen. Een 35 miljoen die eraan zijn gestorven, een 35 miljoen die er nog mee moeten leven. Dan tellen we nog niet de familieleden, vrienden en naaste die indirect mee getroffen zijn en meeleven met deze mensen.

Dank je wel voor jullie steun! En veel leesplezier!

Peter Positief


The book Peter Positief is a start for me to work on “Charities” – HIV charity!

For me, publishing the book peter positive also means the start to work for charities

At Saturday 07 November 2015, between 2:00 pm and 3:00 pm, Peter Positief’s book & press presentation was held on the “Rode Podium” in hall 4 of the Antwerp Book Fair.

One euro for each copy of the book Peter Positief sold went to the HIV Fund Belgium! This is done by the publisher EPO. HIVfonds Belgium is a fund owned by HIV Vereniging België, which naturally supports HIV projects in Belgium and also provides support to individuals in Belgium. Even though the framework for HIV in the social security system in Belgium is already very good, there are still people who are left out. For this, such an HIV fund is a solace for these people living with HIV.

An extra euro per copy sold went entirely to the HIV project Sahaya International in India. I especially donate my royalties to charity!

I, author of Peter Positief, had 4 sponsor children in India for seven years at the “Project Sahaya International” in Andimadam in the Tamil Nadu region. We visited the project for the first time in October 2015. Heartwarming to be able to hug our sponsor children for the first time. Info? Surf to www.sahaya.eu

We have decided to visit the project annually and to increase the financial support, by personally sponsoring more children for their education and their personal growth in general, and also the financial support with fundraising and own actions, to support and expand the project even more.

In other words! Everyone who has already bought the book Peter Positive and everyone who will buy the book in the near or further future, will participate with the support of “2 euros” to charities. If 5.000 books are sold, that’s just 10,000 euros worth of HIV projects in Belgium and abroad. And believe me, that with 5,000 euros for the Sahaya International Project in India, a lot can be done to support their schools and infrastructure in general.

Eliminating HIV is a social goal that concerns us all!

After all, tomorrow there may be another smart virus set up from the jungle that will seriously affect another target group. Even then, we must be ready as a “Human Team” to take on that challenge again. Let us hope that this does not happen after all. Anyway, let’s tackle this HIV epidemic to find a vaccination or even better, a cure for the disease that has now affected more than 70 million people in the world. A 35 million who have died from it, a 35 million who have yet to live with it. We even do not count the family members, friends and loved ones who are indirectly affected and sympathize with HIV plus people.

Thank you for your support! And enjoy reading!

Peter Positive

%d bloggers liken dit: