‘PP’ Alliteratie/’PP’ Alliteration

(English version below)


Peter wordt door de levensjaren heen …

De ‘PP’ alliteratie in bijnamen rijgen mijn levensloop aan elkaar op een spontane manier. Op verschillende leeftijden komen deze uit zichzelf naar boven. Afhankelijk van dominante karaktertrekken die op dat moment opvallen bij vrienden, kennissen, familie en werkcollega’s, krijg ik deze verschillende bijnamen. De benamingen sieren mijn leven. Vandaar is het fijn om deze een keer op te sommen tot heden …

Peter Dombret – Eerste communiefoto!
De foto wordt meermaals gebruikt voor verschillende doeleinden. Van uitnodigingskaarten voor verjaardagen tot zelfs drankbonnetjes op persoonlijke feesten. Ik gebruik de foto ook regelmatig in trainingen met de ondertiteling: “Born to be a Director” – Design your own life.

Peter Dombret Communiefoto

“Born to be a Director”

 Peter Pan

PeterPan1

Als jonge knaap van mijn 05 tot 10 jaar ben ik een avontuurlijk kind. De vergelijking met Peter Pan is dan ook terecht. Je leest hier ook over in het eerste grote deel van mijn boek “Peter Positief”. Ook nu nog komt de benaming Peter Pan af en toe nog wel eens naar boven. Mensen die mij opeens zo even bij deze naam noemen.

Peter Pries

Peter Pries

T’ja, Peter Pries. Tijdens mijn adolescentie ben ik een kereltje dat geen handleiding nodig heeft op een nieuw aangekocht elektro-apparaat in werking te stellen. Televisietoestellen afstemmen op de videorecorder en vele andere apparatenkunsten verlenen mij deze naam. Echt wel grappig. Nu gaat het mij nog redelijk goed af alhoewel ik niet meer de Peter Pries ben van voorheen. Ik begin hiervoor naam en faam te verliezen. Wordt er blijkbaar allemaal wat technischer op en meer mogelijkheden.

 Peter Power

Peter Power

Peter Power komt in het leven vanaf mijn 17 á 18 jaar. Ik geraak verslaafd aan krachttraining. Per ongeluk eigenlijk. Een fitnesszaak Eddy, opende aan de spoorweg te Schelle vlak achter het ouderlijk huis. Mijn ouders motiveren me om er een keer een maand te proberen. Dat deden ze beter niet. Van een paar keer per week wordt het 7/7 trainen tot zware body sculptuur. Net de stap en overschakeling naar body building doe ik niet. Dat levert een jong gespierd lichaam op en voor de hand liggende de naam Peter Power.

Volg Peter Power ook via Facebook – Peter Power Facebookpagina

 

Peter Proper

Op mijn 44 jaar neem ik power training en body sculptuur weer heel fanatiek op. Naar aanleiding van het lanceren van Herbalife 24 sportvoeding, kom ik op de idee om op mijn 44 jaar, min het getal 24 van de benaming Herbalife 24 sportvoeding, mijn lichaam weer te sculpturen naar het lichaam dat ik had op mijn 20 ste levensjaar. Ik noem het “Personal Building it Better Body Plan” Een project van iets meer dan 5 jaar dat moet af zijn op mijn 50ste verjaardag. Met name op 31 mei 2018 zal de doelstelling bereikt moet worden.
Tijdens het herstarten krijg ik last van “Alopecia Areata”. Een haar aandoening waarvan je haar met ronde cirkels uitvalt. M.a.w. ronde kale plekken achterlaat op je schedel. Iedereen vraagt of ik ziek ben, terwijl ik me kerngezond voel en weer zes van de zeven dagen 2 uur in de fitness zit. Vandaar de idee om me een keer kaal te scheren. Ik sta daar prima mee. De bijnaam Peter Proper wordt geboren. Echt fijn.

Peter Positief

Peter Positief ! Wellicht ben ik daar nog het meest fier over. Onvoorwaardelijk enthousiasme en vertrouwen in positiviteit is een leidraad door mijn hele leven. Lees hiervoor zeker het boek “Peter Positief” Iedereen maakt in het leven minder leuke en zelfs heel nare dingen mee. Dat is voor mij niet anders. Het fijne van mijn karakter is dat het in mijn genen zit, om van de cadeau’s in een super lelijke verpakking, grote leermomenten te maken. Ze resulteren altijd in Positiviteit. Altijd !!! Vandaar dat Peter Positief mijn karakter trots siert. Ik ben heel dankbaar dat ik deze bijnaam mag dragen. Ik zal daar ook alles aan doen om deze naam te blijven verdienen.


Volg Peter Positief ook via Facebook – Peter Positief Facebookpagina

Mister Fluffy

Mister Fluffy

Einde 2018 wordt de ‘PP’ Alliteratie als keten van bijnamen doorbroken.   Ik krijg van mijn partner, Dado García, de koosnaam: “Mister Fluffy”. In het begin vond ik de bijnaam of koosnaam, niet zo geweldig mooi klinken, maar toen Dado de afkomst uitlegde en dat deze afkomstig is uit een fragment van de Disney film ‘Lilo and Stitch’, begon ik de keuze te appreciëren. Nu is het zelfs een deel van onze bedrijfsnaam “Mister Chill & Mister Fluffy Company”. Ik ben heel  dankbaar deze koosnaam te dragen. Fluffy betekent zacht, lief en aardig. Stitch is een en al gespierde blok en groot beest. Hoe kan het dan zijn dat hij zo lief en aardig is. Klik hier voor het fragment uit de Disney film ‘Lilo & Stitch’ Ik draag nu met trots beide bijnamen. Zowel ‘Peter Positief’ als ‘Mister Fluffy’


 

Throughout the years of life, Peter becomes …

The “PP” alliteration in nicknames strings my life together in a spontaneous way. These emerge spontaniously at different ages. Depending on dominant traits that stand out at the time among friends, acquaintances, family and work colleagues, I get these different nicknames. The names adorn my life. Hence it is nice to list this time up till now:

Peter Dombret – First communion photo!

The photo is used several times for different purposes. From invitation cards for birthdays to even drink receipts at personal parties. I also regularly use the photo in business training sessions with the subtitles:
“Born to be a Director” – Design your own life.

Born to be a director

Peter Pan

As a young boy from my 5 to 10 years old I am an adventurous child. The comparison with Peter Pan is therefore justified. You can also read about this in the first major part of my book “Peter Positive”. Even now, the name Peter Pan occasionally comes up. People who suddenly just call me by this name.

Peter Pries

Well, Peter Pries. More difficult to explain in English, because ‘Pries’ is ‘Socket’ in English. So Peter Socket. During my adolescence I am a youngster who does not need a manual to operate a newly purchased electrical appliance. Tuning television sets to the video recorder and many other equipment skills give me this name. Really funny. Now I am still doing reasonably well, although I am no longer the Peter Pries/ Peter Socket of before. I’m starting to lose name and fame for this. Apparently everything is getting more technical and more possibilities and certainly more difficult. 

Peter Power

Peter Positief

Peter Power comes into life when I was 17 to 18 years old. I get addicted to power training / weight training. By accident actually. A gym close to the place I live, just behind the parental home opens. My parents motivate me to give it a try for one month. Bad idea. From a few times a week it becomes a 7/7 training of body sculpture. I just don’t take the step and switch to body building at that time. Results, a young muscular body and the obvious nick name “Peter Power”.

Follow Peter Power also on Facebook – Peter Power Facebook page

Peter Proper

At the age of 44 I take up power training and body sculpture very fanatically again. As a result of the launch of new Herbalife sports nutrition with the name “Herbalife 24”, I got the idea at the age of 44, minus the number 24 of the Herbalife 24 sports nutrition name, to sculpt my body again to the body I had when I was 20 years young. I call it at project and give it the name “Personal Building it Better Body Plan”. A project of 5 years, that should be completed on my 50th birthday. The must be reached in particular on 31 May 2018.
During the restart I get problems with “Alopecia Areata”. A hair condition that hair falls out in round circles. It leaves round bald hair less spots on the skull. Everyone was asking me if I am sick, while I feel very healthy. I spend 2 hours in the gym, six out of seven days. People thought that I had cancer. Hence the idea to shave my head once. I’m fine with that. The nickname Peter Proper is born. Really nice.

Peter Positive


Peter Positive! Perhaps the nickname, I am most proud of. Unconditional enthusiasm and confidence in positivity has been a guiding principle throughout my life. Be sure to read the book “Peter Positive”. Everyone experiences less fun happenings and even very bad things in life. That is no different for me. The great fact about my character is in my genes, to turn “gifts, in super ugly packaging” into great learning moments. That always results in Positivism. Always !!! That is why Peter Positief proudly adorns my character. I am very grateful to be able to bear this nickname. I will do everything I can to continue to earn this nickname.

Follow Peter Positief also on Facebook – Peter Positief Facebookpagina

Mister Fluffy

Mister Fluffy

At the end of 2018, the “PP” Alliteration as a chain of nicknames will be broken. My partner, Dado Gárcia, gave me the nickname: “Mister Fluffy”. At first, I didn’t think the nickname or pet name sounds great, but when Dado explained its origins and that it comes from an excerpt of the Disney movie “Lilo and Stitch”, I began to appreciate the choice. Now it is even part of our company name “Mister Chill & Mister Fluffy Company”. I am very grateful to bear this nickname. Fluffy stands for soft, sweet and nice. Stitch is all muscular block and a big beast. How can it be that he is so sweet and nice. Click here for the excerpt from the Disney movie “Lilo & Stitch”. I now proudly bear both nicknames. As well “Peter Positive” and “Mister Fluffy”

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: